Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przyspiesz Sp. z o. o. z siedzibą w Murowana Goślina
  2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach związanych z  ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@przyspieszkraula.pl.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na  potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich. 
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia trwającej edycji treningów.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, do cofnięcia zgody w  dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,  prawo przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
  8. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego.
  9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania w stosunku do  Pani/Pana danych osobowych.
Scroll to Top
PRZYSPIESZ Logo